Ochrona danych osobowych

Klauzula informacyjna ogólna

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679
z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych
i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119, s. 1) – dalej RODO − informujemy, że:

 1. Administrator Danych

Administratorem danych osobowych Pani/Pana oraz Pani/Pana dziecka jest Dyrektor Bursy Szkolnej w Miechowie ul. H. Sienkiewicza 27a, 32-200 Miechów zwanego dalej „Administratorem”

 • Inspektor Ochrony Danych

W sprawach ochrony danych osobowych Pani/Pana oraz Pani/Pana dziecka można kontaktować się z wyznaczonym Inspektorem Ochrony Danych pod adresem e-mail iod@synergiaconsulting.pl pod numerem telefonu 500-610-605

 • Cele i podstawy przetwarzania

Administrator będzie przetwarzał Pani/Pana oraz Pani/Pana dziecka dane osobowe w celu

 1. Wypełnienia obowiązków ustawowych ciążących na Administratorze (art. 6 ust. 1 lit c  RODO), jakimi są w tym przypadku obowiązki określone w szczególności w:
 2. Ustawie z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty
 3. Ustawie z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe
 4. Ustawie z dnia 15 kwietnia 2011 r. o systemie informacji oświatowej
 5. Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych
 6. Rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie szczegółowego zakresu danych dziedzinowych gromadzonych w systemie informacji oświatowej oraz terminów przekazywania niektórych danych do bazy danych systemu informacji oświatowej
 7. Rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie publicznych placówek oświatowo-wychowawczych, młodzieżowych ośrodków wychowawczych, młodzieżowych ośrodków socjoterapii, specjalnych ośrodków szkolno-wychowawczych, specjalnych ośrodków wychowawczych, ośrodków rewalidacyjno-wychowawczych oraz placówek zapewniających opiekę i wychowanie uczniom w okresie pobierania nauki poza miejscem stałego zamieszkania
 8. Niezbędności podjęcia i wykonywania umowy na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b
 9. Promocji oferty Bursy oraz osiągnięć i umiejętności Pani/Pana dziecka poprzez rozpowszechnianie wizerunku i/lub prac plastycznych na podstawie art. 6 ust. 1 lit a RODO oraz na podstawie art. 6 ust. 1 lit. e RODO gdy wizerunek jest rozpowszechniany jedynie jako szczegół całości takiej jak zgromadzenie, krajobraz, publiczna impreza.
 10. Zapewnienia pomocy psychologiczno – pedagogicznej udzielana wychowankowi Bursy na podstawie art. 9 ust. 2 lit g RODO w zw z § 61. Rozporządzenia MEN z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie publicznych placówek oświatowo-wychowawczych, młodzieżowych ośrodków wychowawczych, młodzieżowych ośrodków socjoterapii, specjalnych ośrodków szkolno-wychowawczych, specjalnych ośrodków wychowawczych, ośrodków rewalidacyjno-wychowawczych oraz placówek zapewniających opiekę i wychowanie uczniom w okresie pobierania nauki poza miejscem stałego zamieszkania.
 11. Zapewnienia właściwej opieki  nad  wychowankami przewlekle chorymi na podstawie dobrowolnie udzielonej zgody (art. 9 ust. 2 lit a RODO)
 12. Odbiorcy danych

Dane osobowe Pani/Pana oraz Pani/Pana dziecka mogą być udostępniane podmiotom, które przetwarzają dane osobowe w imieniu Administratora na podstawie zawartej z administratorem umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych, firmom informatycznym, hostingowym, prawniczym,  firmom zajmującym się ochroną danych osobowych, oprócz tego możemy zostać zobowiązani np. na podstawie przepisu prawa do udostępnienia Pana/Pani danych osobowych podmiotom prywatnym i publicznym

 • Okres przechowywania danych

Dane osobowe po zrealizowaniu celu, dla którego zostały zebrane, będą przetwarzane w celach archiwalnych i przechowywane przez okres niezbędny wynikający z przepisów dotyczących archiwizowania dokumentów obowiązujących u Administratora – Rzeczowy Wykaz Akt lub bezpośrednio z ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach.

 • Prawa osób, których dane dotyczą

Posiada Pani/Pan prawo do;

 1. dostępu do treści swoich danych,
 2. żądania sprostowania danych, które są nieprawidłowe,
 3. żądania usunięcia danych na podstawie art. 17 RODO (z zastrzeżeniem ust 3 lit b i/lub e)
 4. prawo do przenoszenia danych, na podstawie art. 20 RODO,
 5. ograniczenia przetwarzania na podstawie art. 18 RODO
 6. prawo do wniesienia sprzeciwu na podstawie art. 21 RODO
 7. prawo do wycofania zgody na przetwarzanie danych, przy czym wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem
 8. prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
 • Informacja o wymogu/dobrowolności podania danych

Podanie Pani/Pana oraz Pani/Pana dziecka danych osobowych jest obowiązkowe w przypadku przetwarzania na podstawie art. 6 ust. 1 lit c – niezbędność przetwarzania do realizacji zadań: dydaktycznych, opiekuńczych oraz wychowawczych w pozostałych przypadkach  jest dobrowolne.

 • Zautomatyzowane podejmowanie decyzji

Pani/Pana dane oraz dane osobowe Pani/Pana dziecka nie będą podlegały profilowaniu


Skip to content