Deklaracja dostępności

Deklaracja Dostępności

Bursa Szkolna w Miechowie zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Bursy Szkolnej w Miechowie.

  • Data publikacji strony internetowej: 2014-01-15.
  • Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2023-02-13.

Status zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Niespełnione wymagania

  • Część z publikowanych zdjęć nie posiada opisu alternatywnego.

Powody braku spełaniania wymagań

  • Zdjęcia zostały opublikowane przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej.

Przygotowanie deklaracji dostępności

Oświadczenie sporządzono dnia: 2024-03-05.

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez Bursę Szkolną w Miechowie.

Data ostatniego przeglądu deklaracji: 2023-03-07.

Skróty klawiaturowe

  • Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Wioletta Kozłowska, bursa@bursa.miechow.pl . Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu +48 41 383 11 00 . Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Obsługa wniosków i skarg związanych z dostępnością

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Strona internetowa Rzecznika Praw Obywatelskich

Dostępność architektoniczna

Bursa Szkolna w Miechowie

ul. Sienkiewicza 27A
32-200 Miechów

Do budynku prowadzą dwa wejścia:

– główne – drzwi szerokie, po wejściu są schody. Po prawej stronie schody prowadzą w dół do pomieszczeń piwnicznych. Po lewej stronie znajduje się sześć schodów prowadzących do głównego korytarza. Następnie należy kierować się w lewo do końca korytarza gdzie po prawej stronie znajduje się Sekretariat. Przeszkolony pracownik udzieli wszelkich informacji.

– boczne – posiada podjazd dla osób niepełnosprawnych ruchowo, drzwi szerokie, dzwonek na odpowiedniej wysokości dla osób na wózku. Po wejściu do budynku należy kierować się w lewo do Sekretariatu. Przeszkolony pracownik udzieli wszelkich informacji.

Dla osób z niepełnosprawnością dostępne są korytarze i pomieszczenia na parterze. Toaleta dla osób niepełnosprawnych również znajduje się na parterze budynku.

W budynku nie ma windy. Brak możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego.

Skip to content