Deklaracja dostępności

Deklaracja dostępności cyfrowej dla strony podmiotowej BIP

Wstęp deklaracji

Bursa Szkolna w Miechowie zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony podmiotowej BIP zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie
w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony podmiotowej BIP https://bip.malopolska.pl/bswmiechowie 

Dane teleadresowe jednostki:

Adres korespondencyjny: ul. Sienkiewicza 27a, 32-200 Miechów

Telefon/fax: +48 41 383 11 00

E-mail: bursa@bursa.miechow.pl

Data publikacji strony internetowej: 2014-01-15
Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2023-02-13

Strona podmiotowa BIP jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r.
o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych
z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:

 • Zamieszczone na stronie podmiotowej BIP dokumenty nie są dostępne cyfrowo
  w całości; zostały opublikowane przed 2018-09-23 lub nie są wykorzystywane do bieżących zadań Bursy Szkolnej w Miechowie
 • Niektóre z zamieszczonych na stronie podmiotowej BIP informacji publicznych, w formie załączników, są w formie skanów

Ułatwienia na stronie podmiotowej BIP

Strony podmiotowe w ramach Regionalnego Systemu BIP w Małopolsce posiadają następujące ułatwienia:

 • podwyższony kontrast (czarne tło, żółte litery)
 • możliwość powiększenia wielkości liter na stronie
 • możliwość zwiększenia interlinii oraz odstępów pomiędzy literami
 • mapa strony
 • focus wokół elementów nawigacyjnych

Skróty klawiaturowe

Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki.

Data sporządzenia deklaracji

Deklarację sporządzono dnia: 2020-10-23

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Data ostatniego przeglądu i aktualizacji Deklaracji: 2023-03-07

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

Osoba do kontaktu w sprawie dostępności:  Wioletta Kozłowska
e-mail: bursa@bursa.miechow.pl 
Telefon: +48 41 383 11 00

Procedura wnioskowo-skargowa

Uprzejmie informujemy, że zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych każdy ma prawo wystąpić do podmiotu publicznego z żądaniem udostępnienia cyfrowego wskazanej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub ich elementów, ewentualnie zapewnienia dostępu alternatywnego, na warunkach określonych w ustawie. W przypadku odmowy wnoszący żądanie możne złożyć skargę z zastosowaniem przepisów ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego, a także powiadomić Rzecznika Praw Obywatelskich: www.rpo.gov.pl

Dostępność architektoniczna

Do budynku prowadzą dwa wejścia:

 1. główne – drzwi szerokie, po wejściu są schody. Po prawej stronie schody prowadzą
  w dół do pomieszczeń piwnicznych. Po lewej stronie znajduje się sześć schodów prowadzących do głównego korytarza. Następnie należy kierować się w lewo do końca korytarza gdzie po prawej stronie znajduje się Sekretariat. Przeszkolony pracownik udzieli wszelkich informacji.
 2. boczne – posiada podjazd dla osób niepełnosprawnych ruchowo, drzwi szerokie, dzwonek na odpowiedniej wysokości dla osób na wózku. Po wejściu do budynku należy kierować się w lewo do Sekretariatu. Przeszkolony pracownik udzieli wszelkich informacji.

Dla osób z niepełnosprawnością ruchową dostępne są korytarze i pomieszczenia na parterze. Toaleta dla osób niepełnosprawnych również znajduje się na parterze budynku.

Tłumacza migowego zapewniamy w ciągu trzech dni od złożenia wniosku zgodnie z ustawą.

Skip to content